Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Szkolny konkurs plastyczno-literackim zatytułowany „Chopin w oczach dziecka”

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 IM. FRYDERYKA CHOPINA W SZCZECINIE ZAPRASZA UCZNIÓW KL. I-VI DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNO-LITERACKIM ZATYTUŁOWANYM „ CHOPIN W OCZACH DZIECKA”

CELE KONKURSU:

 • Zainteresowanie postacią Fryderyka Chopina
 • Umożliwienie wymiany myśli na temat wielkiego kompozytora
 • Inspirowanie uczniów do wyrażania, w krótkiej formie literackiej, swoich przemyśleń

     i odczuć dotyczących Chopina oraz korzystanie z bogatej skarbnicy języka ojczystego

           i kreatywnego posługiwania się nim

 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla wielkiego Polaka

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej życia i twórczości Fryderyka Chopina, opatrzonej krótkim wierszykiem lub rymowanką o tym wielkim kompozytorze
 • Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych :Każda klasa może zgłosić po 3 prace
  1. KL. I-III
  2. KL. IV-VI
 • Format pracy A-5
 • Technika dowolna, forma płaska
 • Praca powinna zawierać następujące dane:Prace ocenią jurorzy powołani przez Organizatorów
  1. W prawym dolnym rogu – IMIĘ I NAZWISKO AUTORA, KLASA
  2. Na odwrocie – IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA KLASY
 • Poprzez złożenie pracy konkursowej, uczestnik wyraża zgodę na wyeksponowanie pracy na stronie internetowej szkoły, gazetkach szkolnych oraz użycie w celach konkursowych.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA PRAC KONKURSOWYCH:

 • Prace należy dostarczyć do p. Teresy Sieczki lub do p. Grażyny Zygoń do dnia 20.02 2015 r.                       

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY:

 • Komisja konkursowa nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych

(w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane trzy nagrody).

 • Finał konkursu – wręczenie nagród i wyróżnień laureatom, odbędzie się ………………….

     w SP nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie, ul. Budzysza Wosia 8/9 ;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

 • Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora.
 • W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEBIEG KONKURSU:

 • Pani Grażyna Zygoń
 • Pani Teresa Sieczka