Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Szkolny konkurs plastyczno-techniczny „Nakrycie głowy Pani wiosny”

Regulamin szkolnego konkursu plastyczno-technicznego „NAKRYCIE GŁOWY PANI WIOSNY”

CELE KONKURSU:
*rozwijanie uzdolnień i inwencji twórczej dzieci
*wykorzystanie pomysłowości, wyobraźni i oryginalności
*uwrażliwianie dzieci na piękno wiosennej przyrody
*propagowanie różnych metod i technik jako środka artystycznego wyrazu

REGULAMIN:
Warunki uczestnictwa:
*konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 – 3
*każda klasa może zgłosić po 3 prace
*wielkość prac dowolna
*praca przestrzenna
*praca powinna zawierać metryczkę- imię i nazwisko autora, klasa oraz imię i nazwisko opiekuna klasy
*prace ocenią jurorzy powołani przez Organizatorów
* poprzez złożenie pracy konkursowej, uczestnik wyraża zgodę na wyeksponowanie pracy na stronie internetowej szkoły, na wystawach szkolnych oraz  użycie w celach konkursowych.
SPOSÓB ZGŁOSZENIA PRAC KONKURSOWYCH:
*Prace należy dostarczyć do p. Teresy Sieczki lub do p. Grażyny Zygoń, do dnia 09.03.2015 r.
                        
WYNIKI KONKURSU I NAGRODY:
*Komisja konkursowa nagrodzi najlepsze prace  
*Finał konkursu – wręczenie nagród i wyróżnień laureatom, odbędzie się  19.03.2015 r. w SP nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie, ul. Budzysza Wosia 8/9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
*Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora.
*W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych  niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEBIEG KONKURSU:
Pani Grażyna Zygoń
Pani Teresa Sieczka